Svenska Alpackaföreningen

Utställningsregler Halter Show Svenska Alpackaföreningen

Våra utställningsregler är baserade på BAS (British Alpaca Society) regelverk för utställningar.

Innehåll

Anmälan till utställningen

Att förbereda en alpacka för visning

Guide till bedömningen i utställningsringen

Utställare och ”handler” (den som visar alpackan i ringen)

Domaren

Regler för uställningsklasser

Smitto och hälsofrämjande regler och riktlinjer

 

UTSTÄLLNINGSREGLER

Anmälan till utställningen

En förutsättning för att delta i Svenska Alpackaföreningens utställning är att utställaren är medlem i föreningen. För att anmälan skall vara giltig, måsten anmälningsblanketten och anmälningsavgiften vara föreningen tillhanda inom datum som anges på inbjudan.

Anmälningsblankett

Utställaren skall tillhandahålla följande information på anmälningsblanketten:

1. Alpackans namn och mikro chipnummer

2. Alpackans födelsedatum, färg och kön

3. Alpackans far och mor om detta är känt

4. Utställarens intygande att all information är sann och korrekt

5. Numret på den klass alpackan ska delta i

6. Senaste klippdatum

OBS! Uppfödarprefix kan sättas framför namn på alpackor som är födda hos uppfödaren. Har du en alpacka som är importerad eller köpt från annan uppfödare skall den antingen bära sin uppfödares prefix eller inget prefix alls (ofta fallet med importer från Chile eller Peru). I det fall där ett importerat djur är dräktigt vid importtillfället får fölet som sedan föds bära den nya ägarens prefix. Observera att ovanstående är en regel och inte en rekommendation.

Regler i utställningsområdet

1. Samtliga alpackor kommer att mottagas av funktionär innan de går in i utställningshallen. Alpackorna kommer att ID- och färgkontrolleras i samband med mottagandet.

2. För sena ankomster kan vägras medverkan. Utställningssekreteraren fattar beslut i dessa fall.

3. Alla alpackor skall ha korrekt anpassade grimmor och grimskaft.

4. Ingen utsmyckning, tofsar eller uppfödarnamn får exponeras.

5. Handlern skall vara klädd i vit skjorta och svarta byxor, utan spår av uppfödaridentitet

6. Alpackorna skall vara tränade att bli ledda i grimma och att stå stilla för domaren så han/hon kan inspektera tänder, ull och exteriör kvalitet. Alltför bråkiga alpackor kan bli diskvalificerade eller få en lägre placering ifall domaren inte kan undersöka dem ordentligt.

7. Presentation: Alpackan skall visas upp i rent och snyggt men ”naturligt” tillstånd. 3

Att förbereda en alpacka för visning

Förberedelser är en viktig del av att visa ditt djur. Alpackan skall visas ren och prydlig på ett naturligt och vältränat vis och detta kräver planering från utställarens sida. Domaren kommer att ta hänsyn till kvalitén hos alla alpackor i utställningsringen, men måste bedöma djuren i den ”dagsform” de har på utställningsdagen.

1. Nedsmutsad ull

De flesta alpackor som lever naturligt och går ute och betar har gräs och annat vegetabilt i ullen.

2. Metoder att ta bort överdrivna mängder vegetabiliskt material i ullen

Det mest effektiva sättet att ta bort stickor och strån är för hand. För de flesta djur kan det räcka med att med en liten hårtork eller dylikt avlägsna damm och mindre skräppartiklar. VAR FÖRSIKTIG med överdriven blåsning som kan ”öppna” ullen och ge ett fluffigt intryck vilket förstör sektioner och krusningen i fibern.

3. Borstning rekommenderas inte

Borstning rekommenderas inte, speciellt inte i sadelområdet då detta kan förstöra ullens naturliga växtsätt i tunna vertikala sektioner (stapels)

4. Tvättning

Det kan vara nödvändigt att tvätta alpackans ben om de är leriga. Att tvätta hela djuret rekommenderas inte. Urinfläckar skall tvättas ur. Kontrollera att alpackans bakdel är fri från ”småkottar”.

5. Hålla djuret rent

Efter att djuren gjorts i ordning kan de hållas på ett rent bete eller i en ren inhägnad. Undvik spån som underlag. Grov halm eller hö kan användas som bädd.

6. Längd på ullen

Tänk på att en alpacka med för lång ullfiber kommer att diskvalificeras. Djur med ullfiber längre än 15 cm och kortare än 5 cm diskvalificeras (undantag: deltagare i juniorklass som har sin första årsull. Regel om maximal fiberlängd tillämpas inte för dem)

7. Grimträning och utrustning

Ordentlig grimträning och en korrekt anpassad grimma är väldigt viktigt för att vara säker på att alpackan kommer att röra sig fritt och naturligt samt stå still under det att domaren gör sin genomgång.

8. Kontrollera färgen

Kontrollera gentemot färgkartan att alpackans färg på fibern fortfarande stämmer och att alpackan är anmäld i rätt klass vad beträffar ålder och färg. 4

Guide till bedömningen i utställningsringen

I utställningsringen är riktlinjerna för bedömningen följande:

40 % Exteriör kvalitet (Innefattar även presentationen)

60 % Ullkvalitet

Bedömningen sker via jämförelse, positiva/negativa egenskaper vägs i överensstämmelse med listan nedan.

60 % ullkvalitet

Ullen kommer att inspekteras i tre områden: skuldran, mitt på sidan och låret. Ullen kommer att värderas enligt följande:

1. Hur den känns vid beröring

2. Lyster, dvs. hur glansig fibern är

3. Tätheten hos ullen i sadeldelen, mäts genom det antal fibrer som ryms per kvadratenhet, visuellt kan detta bedömas genom hur mycket skinn som exponeras när man särar på ullen. Ullens täthet skall vara konsekvent.

4. Finheten hos fibern (den enskilda fiberns diameter). Domaren undersöker fiberfinheten på alpackans olika delar av kroppen. Ju enhetligare dess bättre med så lite grova täckhår som möjligt.

5. Enhetlighet och jämnhet i ullens organisation.

6. Jämnhet i fiberns karaktär/stil som skall spegla rastypen:

7. Mängden fiber

8. Enhetlighet i färg

40 % Exteriör kvalitet

Alpackans exteriöra kvalitet, balans och rörelser blir noggrant bedömda medan alpackan går in i och går runt i utställningsringen. När den sedan står stilla undersöks bett, huvud, top knot, ögon, rygglinje och könsorgan.

Alpackan kommer att bli ombedd att gå på en rak linje mot domaren och att sedan gå förbi och bort ifrån domaren. I detta moment bedömer domaren följande:

Exteriör kvalitet, typ och sundhet

1. Balans och fria rörelser

2. Kroppens storlek och proportioner för åldern

3. Benstommens substans

4. Närvaro

5. Rygglinje

6. Svansansättning

7. Fram- och bakbenens vinklar

8. Bröstkorgens vidd och djup

9. Kroppens kondition

10. Presentation 5

Alpackans exteriör skall spegla rastypen den tillhör – Huacaya eller Suri

Ullen skall täcka hela kroppen utom ögon, nos, mun, mage, könsområde, juver och insida av lår och armhålor.

Huvud, öron, nos, tänder, allmänt intryck och hållning skall vara ”true to type” dvs. spegla rastypen.

Efter att alpackan har blivit bedömd i rörelse ska den stå stilla. Nu kommer domaren att undersöka allmän balans, närvaro och presentation av alpackan.

När alpackan står stilla kommer den att bli bedömd framifrån, från sidan och bakifrån. Exteriör kvalitet och sammansättning blir åter bedömd i detta moment.

I nästa moment bedömer domaren rygglinjen genom att dra handen över ryggen för att känna att den är normal. Handlern skall öppna alpackans läppar så att domaren kan inspektera alpackans bett. Ögon, öron, och huvud kommer också att värderas i detta moment.

Efter att exteriören har bedömts kommer ullen att undersökas.

Muntlig förklaring

Efter att domaren har konkurrensplacerat alpackorna i klassen, skall hon/han ge ett muntligt omdöme. Det muntliga omdömet, skall vara informativ och utbildande och skall användas som ett positivt verktyg. Den skall göras på ett tydligt sätt i syfte att beskriva egenskaperna hos alpackorna i den bedömda klassen.

Under bedömningsprocessen värderar domaren positiva och negativa egenskaper hos alpackorna och använder ’viktskalan’ 60 % ullkvalitet, 40 exteriör kvalitet (inkl presentation).

Domaren undersöker varje alpacka noggrant och gör sina val. Det muntliga omdömet ges till publiken i slutet av bedömningen av klassen. Alpackorna står då på rad och priserna delas ut. Det är viktigt att alpackorna står framför domaren medan han beskriver dem.

Den muntliga förklaringen skall beskriva:

1. Visuella kvaliteter (som alla kan se)

Exempel: Välbalanserad, bra benstomme, korrekta benvinklar, korrekta rörelser

2. Beröringskvaliteter (kvaliteter som åskådaren inte kan se)

Exempel: Mjuk att beröra, enhetlig krusning, lyster, täthet 6

Utställare och ”handler” (den som visar alpackan i ringen)

1. Det är inget krav på att djuret är registrerat i officiellt europeiskt (eller annat) alpacka register. From år 2018-01-01 är det krav på att alpackan skall vara registrerad i Svenska Alpackaföreningens register för att få delta i utställningar arrangerad av föreningen.

2. Det krävs att djuret är identitetsmärkt med mikrochip. Utställare uppmanas att kontrollera att mikrochippet finns där och är läsbart innan utställningen. En alpacka utan läsbart mikrochip får inte delta i utställningen.

3. Diskvalificering av alpacka

En alpacka är diskvalificerad från utställningens bedömning om:

a. utställningens domare har ett delägarskap i eller på annat sätt har ekonomiskt intresse i djuret. Detta gäller även hingst, eller sto, samt de avkommor som deltar i avelsklassen; eller om

b. alpackan under de närmaste 6 månaderna före utställningen:

¤ har varit inhyst på en egendom som står under domarens förfogande

¤ har köpts från och/eller fötts upp av domaren

¤ har tränats av domaren

Diskvalificering drabbar inte en alpacka som kommit i kontakt med domaren i samband med en mobil betäckning.

4. Tidigare kontakt med domaren

Utställare får inte delta i utställningen med en alpacka som domaren, eller någon som agerar i domarens ställe, har sålt till utställaren under de sex månader som föregått utställningen. Utställare får in heller delta i utställningen med en alpacka som varit inhyst hos domaren under det föregående året utom i de fall inhysningen varit i betäckningssyfte.

5. Utställare skall delta vid inspektion av djuren

Utställaren, eller representant för denne, som inte närvarar och hjälper till vid inspektionen av sina anmälda alpackor kan bli diskvalificerad

6. I utställningsringen

Ingen person, utom funktionärer och utställare med alpackor, får gå in i utställningsringen efter det att bedömningen av den första klassen har börjat, utom

a. vid domarens medgivande; eller

b. på uppmaning av domare eller chefsfunktionären.

7. Djuren stannar i ringen tills bedömningen av klassen är avslutad

Ingen person får ta ett i klassen anmält djur in i ringen efter att bedömningen av klassen har börjat eller lämna ringen förrän bedömningen av klassen har avslutats och priserna i klassen delats ut, utom:

a. vid domarens medgivande; eller

b. på uppmaning av domaren eller chefsfunktionären 7

De djur som blivit placerade (fått pris) i klassen skall stanna i ringen till dess domaren har avslutat den muntliga bedömningen.

8. Etikett för utställare

Varje utställare, handler och alpackaskötare skall bemöta domare, funktionärer och publik med respekt under den tid utställningen pågår. Uppförandet bör reflektera den officiella ”scen” som utställningsringen är och det är t ex inte tillåtet att äta, röka, tugga tuggummi eller tala i mobiltelefon under bedömningen. Domaren är enväldig vad beträffar bedömningen av vem som inte uppfyller grundkraven, och har rätt att som en sista utväg begära att en person avlägsnar sig ur ringen. En handler skall inte tilltala domaren utom i de fall han/hon behöver svara på tilltal från domaren.

9. Tider

Utställare uppmanas att noga följa de tidsangivelser för inspektion, bedömningar och det tidigaste klockslag utställaren har rätt att ta sina djur från utställningslokalen som kommer att tillkännages. En viktig punkt är att hålla sig informerad om vilka klasser som bedöms och vilka som snart kommer att bedömas och ha sina alpackor redo när det är dags.

10. Djurens vård och renhållning av boxarna

Utställaren har ansvar för att de boxar djuren vistas i hålls rena och även att se till att djuren hålls under uppsikt under utställningen. Utställaren tar själv med mat till sina djur och skall även tillhandahålla mat- och vattenbehållare. Utställaren är även ansvarig för att boxen lämnas i rengjort skick.

11. Handler (den person som visar alpackan)

Handlern skall stanna i ringen med djuret som ställs ut till dess bedömningen är avslutad, om inte domaren godkänner ett byte av handler eller att det utställda djuret flyttas ut ur ringen pga. handlerns bristande förmåga att hantera/kontrollera det.

12. Handlerns utstyrsel

Handlern skall vara klädd i vit skjorta och svarta byxor, får inte bära plagg eller annat som gör det möjligt att identifiera det djur han visar upp. Plagg eller annat som gör reklam för en alpackauppfödare får inte bäras i ringen.

13.Minimiålder för att vara handler på utställningen är 11 år.

14. Ingen alpacka får flyttas från sin inhägnad till en annan, utan tillåtelse av sekretariatet.

15. Om man inte infinner sig till utställningen skall detta meddelas till utställnings organisation senast 48 timmar före utställningen början.

8

Domaren

1 Domaren får inte bo hos någon utställare före eller under utställningen

2 Domaren får inte ställa ut egna djur på en utställning han/hon dömer

3 Domarens familj får inte ställa ut

4 Domarens beteende före bedömningen

a. Vid ankomst och under utställningen skall domaren förhålla sig opartisk

b. Domaren skall undvika att samtala med utställare

c. Domaren får inte titta på alpackorna inom utställningsområdet före bedömningen

5 Domaren får inte se utställningskatalogen före bedömningen

6 Domare samt utställningsfunktionärer är de enda som får vistas i bedömningsområdet

7 Ett utställt djurs handler får inte initiera samtal med domaren

8 Domaren har rätt att förvisa en alpacka eller person ur ringen och utställningsklassen pga. dåligt uppförande

9 Domaren har rätt att begära att ett sjukt eller på annat vis obedömbart djur förflyttas ur ringen.

10 En bedömd klass kan inte dömas om

11 Domarens rätt att dela ut rosetter:

Domaren har rätt att bestämma vilka valörer på rosetter som skall delas ut – således: Domaren behöver inte alltid dela ut en förstaplats rosett. Exempel: Tre alpackor ställs ut i en klass. Alla har vissa ej önskvärda men icke diskvalificerande egenskaper. Om den alpackan som placeras först ändå inte innehar standarden av jämförbara ålders- och färgklasser så har domare rätt att fördela rosetterna med detta som riktmärke. Detta betyder att den alpacka som placeras först i klassen kan få en 2:a eller 3:e pris rosett. Domaren måste motivera detta i sin muntliga förklaring.

12 Protester

Domarens val är slutgiltigt. Skulle en utställare anse att utställningsreglerna inte följts har utställaren möjlighet att lämna in en protest inom 30 minuter efter det att klassens bedömning avslutats. Protesten skall höras gemensamt av domaren och chefsfunktionären. 9

Regler för utställningsklasser

1. För utställningar med fler än 25 anmälda alpackor gäller följande åldersmässiga klassindelning

a. Junior 6 till 12 månader

b. Ungdjur 12 till 24 månader

c. Vuxna 24 till 48 månader

d. Senior 48 månader och äldre

En alpacka flyttas till nästa klass på sin födelsedag. (Exempel: Om alpackan är född

den 18 juni 2014 så flyttas den till ungdjursklassen den 18 juni 2015)

2. Ifall det bara finns ett djur anmält i en klass och djuret inte kan gå med i en annan

färgklass kan domaren bedöma djuret och tilldela det en placering i relation till en liknande åldersgrupp i annan färgdivision som redan bedömts.

3. Hingst Avelsklass: I denna klass deltar 3 avkommor från en hingst, gruppen kan bestå av både hingstar och ston, de skall vara över 6 månader. Det är bara hingstägaren som kan anmäla sin hingst till denna klass, hingsten behöver inte vara med på utställningen. Avkommorna skall alla ha olika mödrar. Avkommorna måste också ha deltagit och bedömts i någon klass tidigare på utställningen ifråga. Det är bara 3 avkommor som får representera en hingst. Avkommorna behöver inte namnges, då det är hingsten som tävlar. Maximalt två grupper från samma hingst får delta.

4. Sto Avelsklass: Denna klass är för 2 avkommor från ett sto, båda från olika hingstar. Det skall vara minst 11 månaders åldersskillnad på de båda avkommorna. I övrigt som i Hingst Avelsklassen.

5. Om det finns fler än 20 alpackor anmälda i en klass måste klassen delas i 2 eller fler grupper med födelsedatumet som styrverktyg. Rosetter delas ut i båda grupperna och de alpackor som placeras som 1:a resp. 2:a i båda grupperna är kvalificerade för

det relevanta ålders- eller färgchampionatet.

6. Könsklasser

a. Hondjur

b. Handjur

c. Valack

d. Avelsklass

7. Made in Sweden Alpackor med svenskfödda föräldrar kan anmäla till klassen Made in Sweden. De anmälda djuren som blivit placerade i de ordinarie bedömningarna kommer att konkurrera mot varandra köns vis. Endast den bäst placerade i varje färg får delta i uttagningen. Made in Sweden Champion sto och Made in Sweden Champion hingst utses, efter det att Supreme Champion har utsetts.

8. Fiberlängd 10

Om alpackans ull inte överensstämmer med det följande blir alpackan diskvalificerad från klassen.

Fibern skall ha en minimilängd av 50 mm och en maximilängd av 150 mm på sadelpartiet. Pudel- eller lejonklippning är inte tillåten.

Undantag: Juniorer (under 12 månader) med sin första årsull är inte begränsade av regeln om maximal längd på ullen i sadelpartiet

9. Diskvalificerande fel

a. Ullfiberlängd antingen för lång eller för kort för aktuell klass. (Se punkt 5)

b. Fler eller färre än två tår.

c. Sammanväxning av tår (syndactylism)

d. Öron där öronöppningen är helt eller delvis stängd (Fused/curled ears), små runda missformade öron (gopher ears)

e. Ingen svans eller abnormt formad eller böjd svans

f. Parasitangrepp

g. Testiklar som inte befinner sig i pungen (Ectopic testicles)

h. Ej kompletta, felaktigt formade eller felproportionerade genitalier

Samtliga ovanstående punkter kontrolleras av speciell funktionär i anslutning till

veterinärkontrollen i samband med ankomst till utställningen

10. ”Handler” klasser

När det är möjligt bör utställningen anordna en handler klass. Vilken alpacka som helst som deltar i ordinarie bedömningsklass kan användas.

Målet med handler klassen är att uppmuntra utställare att delta med sina djur i utställningsringen och att bidra till att göra uppvisningen av alpackan till en trevlig upplevelse. I en handler klass bedöms endast handlerns förmåga att presentera och hantera sin alpacka och även så förmågan att följa direktiven från ringfunktionären.

Tyngdpunkten får gärna läggas på junior handler klasser. Målet med detta är att uppmuntra unga att delta med sina djur i utställningsringen i syfte att lära dem ansvaret i samband med att ställa ut alpackor; och att bidra till att upplevelsen att visa upp alpackor blir trevlig. Priser delas ut.

11. Färggrupper

I samstämmighet med ”färgkartan”

Vit (solid)

Lights - beige och light fawn (solid)

Fawn - medium och dark (solid)

Brown light, medium och dark (solid)

Black (solid)

Grå/Roan- light, medium, dark och rose

Flerfärgad/Fancy

11

Färgdefinition och beskrivning

a. Solid färg:

En alpacka med solid färg är enfärgad. I klassindelningen är alla färger (utom grå och Flerfärgad/Fancy) solida/enfärgade och så enhetliga i färgen som möjligt.

En solidfärgad/enfärgad alpacka får ha två fläckar av avvikande färg, dessa för inte överstiga 50 mm i diameter. Fläckarna kan finnas var som helst på alpackan så länge inte mer än en av dem befinner sig på sadelpartiet och inte är större än 50 mm. Ingen fläck på kroppen för överstiga 150 mm.

Ifall alpackan har två eller fler fläckar på sadelpartiet eller totalt tre eller fler fläckar någonstans på alpackan, eller större fläckar än 150 mm kvalificerar sig alpackan inte som solidfärgad utan skall dömas i klassen för multifärgade alpackor.

b. Grey (grå)/Roan

Som det identifieras på färgkartan. Typiskt är en blandning av svarta och vita fibrer - (grey) eller svarta, vita och bruna fibrer - (Rose Grey) och bruna och vita fibrer – (Roan). Alpackan får ha vitt i ansikte, på ben och ”tuxedo” (hals och bröst)

c. Flerfärgad/fancy

Flerfärgade alpackor som inte passar in i andra färgklasser

12

Smitto och hälsofrämjande regler och riktlinjer vid utställningar

1. Utställningsboxar från olika besättningar måste ha ett säkerhetsavstånd av minst 2,5 meter mellan boxarna.

2. Alla ingångar / utgångar bör ha desinficerande mattor för alpackor och handlers / ägare. Det bör finnas flertalet ställen med desinfektionsmedel (hink och borste) där nedsmutsade skor kan rengöras.

3. Utställningsboxar får inte användas av andra besättningar utan att först desinficera boxen.

4. Alla alpackor måste inspekteras före inträdet till utställningsområdet. De alpackor som Chief Steward:en anser utgör en hälso- eller hygien risk för andra besättningar skall omedelbart lastas tillbaka in i fordonet eller sättas i karantän tillsammans med sina flockkamrater eller de alpackor som de har transporterats tillsammans med till utställningsplatsen. Om ägaren vill ifrågasätta Chief Stewardens beslut, måste han/hon skaffa ett veterinärintyg på egen bekostnad.

5. Alla utställare måste kunna visa sin alpackas tänder för domaren.

6. Det skall finnas möjlighet till handhygien på plats.

7. Schema över boxar, besättningar och alpackor måste upprätthållas och gäller strikt, inga förflyttningar av alpackor får ske mellan besättningarnas anvisade boxar. Ev flytt av alpackor till annan box måste undertecknas av Chief Stewarden.

8. Boxschemat och utställda alpackor som deltog i showen måste sparas av utställningsarrangören under tre år. För eventuella framtida sjukdomsutbrott skall det finnas schema över lokalen, boxplacering samt de alpackor som har varit närvarande på utställningen.

9. För utställningar som varar två eller flera dagar, kan Chief Stewarden ge tillstånd för alpackor att delta i showen för endast en dag.